Persoonlijke lening of geldreserve?

Waar u ook behoefte aan hebt, bij Cofidis vindt u gegarandeerd de kredietformule om uw plannen mee te verwezenlijken: of u nu geconfronteerd wordt met

Cofidis biedt u steeds een oplossing !

Hieronder vindt u een vergelijking van kredietopening/lening op afbetaling:

Krediettype KREDIETOPENING LENING OP AFBETALING
Looptijd Onbepaald
De geldreserve wordt aangevuld naargelang de afbetalingen.
Bepaald
Het bedrag wordt in één keer op de rekening gestort
Begin van de afbetaling De maandelijkse afbetaling wordt verwacht op de datum die op het rekeningoverzicht staat. De eerste afbetaling gebeurt een maand nadat het kapitaal effectief via overschrijving op de zichtrekening van de consument ter beschikking werd gesteld. De resterende afbetalingen dienen de volgende maanden op dezelfde dag te worden betaald.
Bedrag van de maandelijkse afbetaling Variabel in functie van het resterende verschuldigde bedrag of het kredietbedrag. Vast en aan het begin van de overeenkomst bepaald, met een deel aan kapitaal en een deel aan interest, zoals in de aflossingstabel bepaald wordt.
Opnemingswijze Overschrijving op bankrekening
Gebruik van de kaart
Overschrijving op bankrekening
Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Het betreft de totale kost uitgedrukt in jaarlijks percentage van het kredietbedrag.
Op basis van het JKP kunt u verschillende aanbiedingen vergelijken.
Het JKP bestaat voor een deel uit interesten (de debetrente) en een deel uit kaart- of bijdragekosten zoals bepaald in het leencontract. Het is variabel en in functie van de maximum wettelijke JKP's. Op 1 januari 2013 zijn die:

- Kredietbedrag tot EUR 1250: 14,50 %

- Kredietbedrag van EUR 1250,01 tot 5000: 12,50 %

- Kredietbedrag van EUR 5000,01 tot 10001: 10 %

Voorbeeld: voor een kredietopening van € 2.000 is het minimale maandelijkse te betalen bedrag 6% van het toegestane kredietbedrag verhoogd met de kaartkosten als het geval zich voordoet, hetzij voor een éénmalige en directe opname 18 maandaflossingen van € 120 en een laatste aangepaste maandaflossing van € 25,93. Het representatieve voorbeeld geldt voor een bedrag dat wordt gefinancierd op 05/02/2020 met een eerste aflossing op 05/03/2020. Het Jaarlijks KostenPercentage (JKP) van toepassing op de kredietopening bedraagt 12,50%, inclusief de jaarlijkse bijdragen van € 5 voor de kaart, de jaarlijkse actuariële debetrente van 11,96%. Geen eenmalige kosten. Variabele jaarlijkse actuariële debetrente. De kostprijs van het krediet is afhankelijk van het toegestane kredietbedrag. Contract van onbepaalde duur. Rentevoeten van kracht op 01/01/2013, kunnen gewijzigd worden.
Het JPK bestaat niet enkel uit rente; het wordt in de leenovereenkomst bepaald en kan niet in de tijd evolueren; het wordt beperkt door de wettelijke maxima.

Buiten oproep- en promorentes variëren de maximum JKP's die op verkoop op afbetaling van toepassing zijn in functie van het geleende bedrag:

- Kredietbedrag tot EUR 1250: 17,50 %

- Kredietbedrag van EUR 1250,01 tot 5000: 12,50 %

- Kredietbedrag hoger dan EUR 5001: 10 %

Voorbeeld: Het vast Jaarlijks KostenPercentage (JKP): 6,9% (vaste jaarlijkse actuariële debetrentevoet: 6,9%), voor een lening op afbetaling van € 7.900 met een looptijd van 48 maanden met 47 maandaflossingen van € 188,04 en een laatste aangepaste maandaflossing van € 187,76 voor een totaal terug te betalen bedrag van € 9.025,64. Het vast jaarlijks kostenpercentage kan verschillen naargelang het kredietbedrag, de looptijd van het kredietcontract, de opnamemodaliteiten of de gekozen betalingsmodaliteiten.
Kosten in geval van laattijdige betaling In geval van laattijdige betaling zal de lener van de consument het volgende eisen: het vervallen en niet-betaalde kapitaal, het bedrag van de totale kost van het vervallen en niet-betaalde krediet, een verwijlinterest berekend op het vervallen en niet-betaalde kapitaal, de terugbetaling van de herinnerings- en ingebrekestellingskosten.
Informatie tijdens de loop van de overeenkomst De consument ontvangt elke maand een rekeningoverzicht met daarop het bedrag van de reserve en de uitgevoerde verrichtingen: het opgenomen krediet, de uitgevoerde betalingen, de verschuldigde rente en kosten evenals de minimum te betalen maandelijkse afbetaling. De consument kan op zijn vraag tijdens de loop van de overeenkomst op elk ogenblik en zonder kosten een overzicht (afbetalingstabel) ontvangen.
Ontbinding / Vervroegde terugbetaling

U hebt het recht om op elk ogenblik over te gaan tot een vervroegde (volledige of gedeeltelijke) afbetaling van het krediet.
De consument kan op elk ogenblik en zonder enige schadeloosstelling zijn krediet vereffenen
Beide partijen kunnen de overeenkomst ontbinden middels een opzeggingstermijn van maximum een maand in het geval van opzegging door de consument en twee maand in het geval van opzegging door de lener. De melding van die termijn dient per aangetekende zending te gebeuren.
In het geval van een vervroegde volledige terugbetaling dient de consument de lener een schadeloosstelling te betalen.
De consument heeft te alle tijde het recht het om geheel of gedeeltelijk het verschuldigd blijvende kapitaalsaldo vervroegd terug te betalen. Hij is verplicht ten minste tien dagen vóór de terugbetaling de lener per aangetekende brief op de hoogte te brengen van zijn voornemen.
Nulstelling Het saldo van de kredietopening dient regelmatig op nul gezet te worden. De termijn van het op nul zetten varieert in functie van het kredietbedrag.
De lener licht de consument hier op voorhand over in.