De kredietovereenkomst

Wanneer de particulier het consumentenkrediet heeft gevonden dat is afgestemd op zijn behoeften en zijn kredietaanvraag werd aanvaard, dan moet de overeenkomst tussen de kredietmaatschappij en de consument-kredietnemer in een schriftelijk document worden gegoten. Die kredietovereenkomst moet worden ondertekend door de twee partijen.

De verschillende elementen die vermeld staan op de kredietovereenkomst

De kredietovereenkomst moet op een duidelijke, verstaanbare en beknopte manier minstens de volgende vermeldingen bevatten:

 • het type krediet: geldreserve, lening op afbetaling, … ;
 • de burgerlijke staat van de kredietnemer (en desgevallend van zijn borgen): naam, voornaam, geboortedatum en –plaats, woonplaats ;
 • de naam, voornaam of bedrijfsnaam, de woonplaats of het hoofdkantoor van dekredietgever zijn ondernemingsnummer, evenals de gegevens van de bevoegdetoezichthoudende dienst van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ;
 • indien van toepassing de naam, voornaam of bedrijfsnaam, de woonplaats of het hoofdkantoor van de kredietbemiddelaar en zijn ondernemingsnummer, evenals de gegevens van de bevoegde toezichthoudende dienst van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ;
 • het kredietbedrag ;
 • het jaarlijks kostenpercentage (JKP), zo nodig door middel van een representatief voorbeeld, in de gevallen en volgens de voorwaarden bepaald door de Koning ;
 • de gebruiks- en terugbetalingsvoorwaarden van het krediet ;
 • indien van toepassing een nauwkeurige omschrijving van het gefinancierde goed of de gefinancierde dienst ;
 • de precieze aard van de waarborgen die door de kredietgever worden geëist ;
 • eventueel de identiteit en het adres van de verantwoordelijke voor het geraadpleegde bestand. Als die geen zetel of woonplaats in België heeft, vermeldt de overeenkomst de identiteit en het adres van zijn vertegenwoordiger in België ;
 • de datum van de raadpleging van het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren ;
 • de overeengekomen rentevoet van de verwijlinteresten ;
 • het recht van de kredietgever om zijn rechten geheel of ten dele over te dragen of om een derde geheel of ten dele in de plaats te stellen van genoemde rechten, wanneer de kredietgever zich deze mogelijkheid voorbehoudt ;
 • naar gelang de kredietovereenkomst een ondubbelzinnige, heldere en nauwkeurige beschrijving van het recht en de voorwaarden om van de kredietovereenkomst af te zien of eraan te verzaken.

De wet op het consumentenkrediet verplicht de aanwezigheid van specifieke vermeldingen die de kredietnemer zelf moet schrijven. In het geval van een kredietopening moet de kredietnemer zijn handtekening laten voorafgaan door de geschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd voor … euro op krediet”. Het te vermelden bedrag is het geleende bedrag. Bij alle overige kredietovereenkomsten moet de handtekening voorafgegaan worden door de vermelding “gelezen en goedgekeurd voor … euro terug te betalen”. De wet op het consumentenkrediet verplicht de aanwezigheid van specifieke vermeldingen die de kredietnemer zelf moet schrijven. In het geval van een kredietopening moet de kredietnemer zijn handtekening laten voorafgaan door de geschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd voor … euro op krediet”. Het te vermelden bedrag is het geleende bedrag. Bij alle overige kredietovereenkomsten moet de handtekening voorafgegaan worden door de vermelding “gelezen en goedgekeurd voor … euro terug te betalen”.

De kredietgever moet bij een lening op afbetaling of een verkoop op afbetaling samen met de overeenkomst ook een aflossingstabel overhandigen met voor elke aflossing de volgende vermelding:

 • het bedrag van het kapitaal ;
 • het bedrag van de kosten van het krediet ;
 • het nog verschuldigde bedrag na iedere betaling.

Samenvatting

Bij elke kredietafsluiting moet een kredietovereenkomst worden opgesteld waarop een aantalinlichtingen moeten staan over de kredietnemer, de kredietgever en het toegekende krediet. Deze kredietovereenkomst moet zorgvuldig worden bewaard.

Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief

Profiteer van interessante aanbiedingen en win mooie prijzen via onze nieuwsbrief.

Meest populaire
artikelen

Welk krediet
kiezen?

Wens je een project te realiseren? Wil je jezelf een plezier doen?
Onverwachte uitgaven? Ontdek in 3 klikken onze kredieten aangepast aan je budget.

Mijn krediet vinden