Doorlopend krediet, lening openen

Het revolving krediet, of de geldreserve

Wanneer men zichzelf eens wil trakteren met een verwennerij, of wanneer men voor een onvoorziene uitgave staat, hebben sommige mensen liever een kapitaal ter beschikking in plaats van hun spaargeld aan te spreken. Die mensen willen over een geldreserve beschikken.

Een geldreserve is een vorm van consumentenkrediet met een specifieke werking, want deze reserve wordt terug aangevuld naarmate u terugbetalingen verricht zodat u opnieuw kunt lenen in functie van uw behoeften.

Deze kredietopening wordt ter beschikking gesteld van de lener, maar zonder dat deze verplicht is uit zijn geldreserve te putten.

De werking van het revolving krediet

Een revolving krediet is een geldreserve die door een kredietmaatschappij ter beschikking wordt gesteld. Ze kan worden gekoppeld aan een betaalkaart om het gebruik van die geldreserve te vereenvoudigen.

De geldreserve wordt aangevuld naarmate er terugbetalingen gebeuren zodat u het beschikbare deel van uw reserve opnieuw kunt lenen. De betaling van de maandelijkse aflossing, waarvan het bedrag verschilt naargelang de nog verschuldigde som en het bedrag van het krediet, gebeurt elke maand op een vaste datum.

Indien een kredietmaatschappij voor u een geldreserve van € 2500 opent, dan bent u met andere woorden vrij om die som volledig of slechts gedeeltelijk te gebruiken om uw behoeften te financieren. Wanneer u € 1000 van uw reserve gebruikt, dan begint u dus die gebruikte € 1000 plus de interesten terug te betalen. Zodra de terugbetaling van die € 1000 start, beschikt u al meteen over de nog resterende € 1500 aangevuld met de reeds afgeloste som, bijvoorbeeld € 200.

Om te voorkomen dat uw krediet altijd een negatief saldo vertoont, schrijft de wet echter een termijn voor een nulstelling voor. Die termijn verplicht u het volledige krediet terug te betalen via een maximaal aantal periodieke aflossingen dat door de wet wordt vastgelegd, maar zonder dat het contract daarmee wordt beëindigd. De wet schrijft maximale termijnen voor nulstelling voor die dus verschillen in functie van het geleende bedrag en de kredietverstrekker moet de consument daar van tevoren over inlichten. De termijn mag niet langer zijn dan 5 jaar voor kredietopeningen van € 5000 of minder en 96 maanden voor kredietopeningen van € 5000 of meer. Zodra het bedrag van het krediet weer nul is, kunt u opnieuw geld lenen. Vergeet bovendien niet dat op uw zichtrekening een debetstand wordt toegestaan, die wordt beschouwd als een consumentenkrediet.

Sleutelideeën

Met het revolving krediet of de geldreserve kan de lener over een geldsom beschikken die hij kan gebruiken wanneer hij wil en hoe hij wil. Het is een soepele en flexibele kredietvorm, gekoppeld aan een reserve die opnieuw wordt aangevuld naarmate de terugbetalingen worden verricht. Om het risico op een permanente schuldenlast te vermijden, is de lener wettelijk verplicht het verschuldigde kapitaal binnen een bepaalde termijn terug te betalen. Dat is de zogenaamde nulstelling.