Rechten en plichten van de kredietnemer

De wet op het consumentenkrediet van 13 juni 2010 bevordert de informatieverstrekking aan en de bescherming van de consument-kredietnemer. Via zijn ondertekening van de kredietovereenkomst gaat de consument-kredietnemer een verbintenis aan. Tijdens de volledige duur ervan beschikt hij over rechten, maar hij heeft ook plichten.

De rechten van de kredietnemer

Volgens de wet is de kredietnemer beschermd door bepaalde bepalingen. Dankzij die bepalingen kan hij de aanbiedingen vergelijken, bedenktijd nemen, van mening veranderen en een einde maken aan de overeenkomst door de lening vervroegd terug te betalen. Hij beschikt dus over:

een herroepingsrecht: de kredietnemer beschikt over een termijn van 7 dagen om terug te komen op zijn beslissing, bij kredieten op afstand wordt deze termijn zelfs verlengd tot 14 dagen.

de mogelijkheid van een vervroegde terugbetaling: voor alle overeenkomsten voor een consumentenkrediet kan de consument het volledige of een deel van het nog verschuldigde bedrag vervroegd terugbetalen. Dit kan op elk moment gebeuren door minstens 10 dagen voor de terugbetaling een aangetekende brief te sturen naar de kredietgever. Op basis daarvan wordt ook de datum bepaald voor de berekening van de vergoeding. In ruil voor dit recht voorziet de wet een vergoeding voor de winstderving van de kredietgever: deze vergoeding mag niet meer bedragen dan 2 maanden van de totale kost van het krediet voor kredietovereenkomsten met een kredietbedrag van minder dan € 7500 en 3 maanden voor overeenkomsten met een kredietbedrag vanaf € 7500.

Voor kredietopeningen mag geen enkele vergoeding worden gevraagd wanneer de consument het verschuldigde saldo volledig terugbetaalt. De aard van een overeenkomst voor een kredietopening houdt voor de kredietnemer immers de verplichting in het totaal opgenomen bedrag terug te betalen.

De plichten van de kredietnemer

Door een krediet af te sluiten, moet de kredietnemer ook de regels respecteren die van toepassing zijn op het krediet dat hem is toegekend. Hij moet bijvoorbeeld alle nodige elementen aan de kredietmaatschappij bezorgen zodat die kan bepalen of hij de gevraagde lening kan krijgen zonder risico voor beide partijen.

Daarnaast heeft de consument-kredietnemer een terugbetalingsplicht volgens de bepalingen van de kredietovereenkomst: de maandelijkse aflossingen moeten worden betaald op de vervaldag die is vastgelegd bij ondertekening van het krediet. De kredietnemer kan echter, in moeilijkere periodes, contact opnemen met de kredietmaatschappij om te zien of er een oplossing kan worden gevonden.

Samenvatting

Wanneer een consument-kredietnemer een kredietovereenkomst afsluit, geniet hij van rechten maar hij heeft ook plichten. Zo beschikt hij over een herroepingsrecht en de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling, maar hij is ook verplicht het geleende bedrag terug te betalen.