Wat is AVG of GDPR?

1. Wat is AVG of GDPR?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels - General Data Protection Regulation) is een Europese verordening die geldig is voor alle Europese burgers vanaf 25 mei 2018. Ze zorgt voor een kader voor het gebruik van je persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) en garandeert je dat je gegevens op een volledig transparante manier verwerkt, gebruikt, verspreid en bewaard worden. Met de verordening heb je meer rechten. Je kunt bijvoorbeeld vragen naar de lijst van de jou aangaande persoonlijke gegevens waarover een onderneming beschikt, de correctie ervan eisen, de volledige verwijdering, de beperkte verwerking, het recht op verwijdering van gegevens,...

Om je beter te kunnen begeleiden geeft Cofidis hieronder een duidelijke toelichting over de verwerking van je gegevens. Je vindt hieronder tevens een woordenlijst met vaak gebruikte juridische termen.

2. Praktische informatie

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke :

N.V. Cofidis, chaussée de Lille, 422A te 7501 Orcq - Ondernemingsnr.: 0400.359.283 - Tel.: 078/050.191

2.2. Functionaris voor gegevensbescherming:

Cofidis beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die jouw contactpersoon is voor alle informatie met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens.

Je kunt hem een e-mail sturen op het volgende adres: dpocofidisbe@cofidis.be of een brief naar:
Cofidis
Aan de Functionaris voor gegevensbescherming
BP 30
7500 Tournai-Maire

3. Doeleinden van de verwerking en juridische basis

Je persoonsgegevens worden door Cofidis verwerkt naargelang van je situatie. Klik op de betreffende situatie om te weten wat er met je gegevens gebeurt.

Je bent klant bij Cofidis en je hebt een overeenkomst met ons gesloten (kredietopening met of zonder kaart, lening op afbetaling, 3XCofidisPay).


De onderstaande doeleinden zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst gesloten met Cofidis of voor de uitvoering van de precontractuele maatregelen genomen bij je aanvraag:

 • Kredietverlening en -beheer, met inbegrip van de verwerkingen verbonden met de gekoppelde betalingsdiensten (kredietkaart)
 • Verdeling van levensverzekerings- (schuldsaldo) en niet-levensverzekeringsproducten
 • Klantenbeheer
 • Indien nodig, incassobeheer

De verwerkingen uitgevoerd met het oog op deze doeleinden zijn van legitiem belang voor Cofidis in het kader van de betrekking die wij onderhouden met de consument. Dit legitieme belang benadeelt geenszins de belangen, rechten en vrijheden van de consument.

 • Marketing: verzending van reclame per post
 • Fraudepreventie
 • Risicopreventie en beheer van de operationele risico's

Verwerkingen noodzakelijk voor de naleving van de reglementering inzake:

 • het consumentenkrediet,
 • de betalingsdiensten,
 • de verdeling van verzekeringsproducten,
 • de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme,
 • de bescherming van persoonsgegevens.

De verwerkingen nemen de wettelijke verplichtingen in acht die aan Cofidis opgelegd worden.


Je bent geen klant bij Cofidis en je gegevens zijn verkregen via een vennootschap.


Cofidis kan persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres) verkregen hebben via bestanden die gehuurd werden bij externe vennootschappen.

In dat geval worden je persoonsgegevens enkel verwerkt voor commerciële doeleinden. Je persoonsgegevens worden gedurende maximaal drie maanden bewaard. Indien je ondertussen klant wordt bij Cofidis worden je persoonsgegevens verwerkt zoals vermeld in bovenstaand punt (Je bent klant bij Cofidis en je hebt een overeenkomst met ons gesloten).

Om je via de post reclame toe te sturen, baseert Cofidis zich, binnen de toegelaten grenzen van de reglementering, op haar eigen legitieme belang om haar financiële diensten en producten te promoten. Je kunt je evenwel, op gelijk welk ogenblik, verzetten tegen het ontvangen van post van ons door een e-mail te versturen naar het volgende adres: dpocofidisbe@cofidis.be
of een brief te versturen naar:

Cofidis
Aan de Functionaris voor gegevensbescherming
BP 30
7500 Tournai-Maire


Je aanvraag voor een krediet of betalingsfaciliteit is geweigerd of is niet afgerond.


Indien je bij Cofidis een krediet of betalingsfaciliteit hebt aangevraagd en deze aanvraag geweigerd werd, verwerken en bewaren wij je gegevens voor de volgende doeleinden:

Verwerkingen noodzakelijk voor de naleving van de reglementering inzake:

 • het consumentenkrediet en de betalingsdiensten,
 • de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme,
 • de bescherming van persoonsgegevens.

Indien je bij Cofidis een krediet of betalingsfaciliteit hebt aangevraagd en deze aanvraag niet kon worden afgerond, bewaren wij je contactgegevens om een eventuele hervatting van je aanvraag te vergemakkelijken. Wij zullen je contactgegevens gebruiken om je berichten toe te sturen, onder voorbehoud van je toestemming betreffende elektronisch toegezonden communicatie.

In dat geval bewaren we je persoonsgegevens gedurende maximaal drie jaar vanaf het ogenblik dat je je aanvraag voor een krediet of betalingsfaciliteit hebt ingediend.


Je hebt enkel een verzekeringsproduct bij Cofidis.


Als bemiddelaar en onderaannemer van de verzekeraar is Cofidis niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. De betreffende verzekeraar dient je dus te informeren over diens beleid inzake de verwerking van de persoonsgegevens.

4. De categorieën van geadresseerden van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Cofidis enkel overgemaakt aan de volgende geadresseerden:

 • De Centrale voor Kredieten aan Particulieren: in geval van een kredietaanvraag door de consument of van een bestaande kredietovereenkomst tussen de consument en Cofidis.
 • Indien nodig: onze kredietverzekeraar Atradius ICP, avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namen (KBO 0661.624.528) conform artikel VII. 119 § 1, 2° van het Wetboek van economisch recht. De dienst van diens functionaris voor gegevensbescherming bevindt zich op hetzelfde adres. Je kunt met die dienst contact opnemen via een bericht naar het e-mailadres dataprotection.itp@atradius.com. De verwerking die Atradius uitvoert, is noodzakelijk om te kunnen beslissen over een eventuele kredietverzekering en om de gereglementeerde activiteit van kredietverzekeraar te kunnen uitoefenen (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, in het bijzonder art. 134 tot 140). Indien nodig bewaart Atradius de persoonsgegevens tot aan het verstrijken van de verjaringstermijn (10 jaar). Atradius kan je gegevens ook na het verstrijken van de termijn bewaren, maar enkel voor statistische doeleinden. Je kunt je rechten rechtstreeks bij Atradius uitoefenen.
 • Indien nodig: aan een vennootschap die een activiteit van minnelijke invordering van schulden van de consument uitoefent ingevolge de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument,
 • Indien nodig: de personen bedoeld in artikel VII. 119 van het Wetboek van economisch recht.
 • De in je overeenkomst vermelde verzekeraar: in geval van inschrijving op een verzekeringsproduct verdeeld door Cofidis in haar hoedanigheid van verzekeringsbemiddelaar.
 • Onze dienstverleners (onderaannemers). De onderaannemers voeren taken uit voor rekening van Cofidis in het kader van een bestaande overeenkomst tussen de betreffende onderaannemer en Cofidis. Zoals bepaald door de reglementering werkt Cofidis enkel met onderaannemers die zich verbinden tot de naleving van de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens.
 • De behoorlijk bevoegde overheden.
 • De personen die kunnen aantonen dat ze je instemming gekregen hebben.

5. Termijn voor de bewaring van de gegevens

Je persoonsgegevens worden bewaard:

 • Over het algemeen, gedurende de termijn die voor Cofidis noodzakelijk is om haar verwerkingsdoeleinden te bereiken.
 • Wanneer je persoonsgegevens door Cofidis verwerkt worden en je klant bent: je gegevens worden bewaard tot het verstrijken van de verjaringstermijn van alle acties verbonden met het afsluiten of het uitvoeren van de overeenkomst. Na deze termijnen worden je persoonsgegevens uit onze gegevensbank gewist (onder voorbehoud van handelingen die de verjaring onderbreken of opschorten, zoals een betaling, een ingebrekestelling of een dagvaarding in rechte).
 • Wanneer je persoonsgegevens door Cofidis verwerkt worden maar je geen overeenkomst hebt gesloten: je gegevens worden bewaard gedurende drie jaar vanaf de verzameling van je gegevens.
 • Indien je een kredietaanvraag bij Cofidis hebt ingediend maar deze geweigerd is: wij bewaren je persoonsgegevens gedurende drie jaar vanaf de Raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Je moet weten dat Cofidis er wettelijk toe verplicht is om deze Centrale te raadplegen in het kader van het onderzoek van je kredietwaardigheid en om de raadplegingsberichten drie jaar te bewaren.

6. Je rechten

Zoals bepaald door de reglementering en omdat Cofidis het belangrijk vindt je gegevens te respecteren, wensen wij je te informeren over de rechten waarover je beschikt:


6.1. Recht op toegang

In het kader van onze betrekking zal Cofidis je gegevens verwerken. Je hebt dus het recht om de bevestiging te krijgen van de verwerking van je gegevens.

Je hebt tevens recht op toegang tot de persoonsgegevens waarover wij beschikken en op het ontvangen van de volgende informatie:

 • De doeleinden van de verwerking;
 • De betreffende categorieën van persoonsgegevens;
 • De geadresseerden of categorieën van geadresseerden aan wie de persoonsgegevens werden of worden meegedeeld;
 • De beoogde termijn van bewaring van de persoonsgegevens of, wanneer dit niet mogelijk is, de criteria gebruikt om deze termijn te bepalen;
 • Het bestaan van het recht om aan Cofidis te vragen om de rechtzetting of de schrapping van persoonsgegevens, of een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens of, ten slotte, het recht om je te verzetten tegen de verwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden bij een vennootschap: alle informatie over hun bron;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van een profilering en, in dat geval, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsook het belang en de gevolgen van de verwerking voor de betreffende persoon;
 • Wanneer de persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie werden overgemaakt, heeft de betreffende persoon het recht geïnformeerd te worden over de gepaste waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Je kunt een kopie vragen van de door Cofidis verwerkte persoonsgegevens. De kopie wordt je zo snel mogelijk gratis bezorgd. Gelieve hiervoor paragraaf 6.8 te raadplegen.

6.2. Recht op correctie

Je kunt aan Cofidis vragen om, zo snel mogelijk, de persoonsgegevens met betrekking tot je persoon die eventueel onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren. Gelieve hiervoor paragraaf 6.8 te raadplegen.

6.3. Recht op schrapping

In bepaalde gevallen kun je aan Cofidis vragen om je persoonsgegevens te schrappen.

De reglementering voorziet dat je de schrapping kunt vragen in één van de volgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of op een andere manier verwerkt zijn. Je moet weten dat Cofidis een systeem invoert voor de schrapping van de persoonsgegevens. Wanneer wij van mening zijn dat ze niet meer noodzakelijk zijn om de verwerkingsdoeleinden te bereiken, worden je gegevens automatisch uit onze gegevensbank verwijderd.
 • Wanneer je je akkoord waarop de verwerking van je gegevens gebaseerd is, intrekt en er geen andere wettelijke basis bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer je je verzet tegen de geautomatiseerde verwerking van gegevens en er geen belangrijkere reden bestaat dan de reden die Cofidis in overweging neemt om je gegevens te bewaren;
 • Wanneer je je verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor commerciële doeleinden;
 • Wanneer de persoonsgegevens het voorwerp geweest zijn van een ongeoorloofde verwerking;
 • Wanneer de wet het oplegt.

Cofidis heeft evenwel het recht om het schrappen van je persoonsgegevens te weigeren:

 • Om een wettelijke verplichting na te leven die de verwerking van je gegevens vereist;
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank.

Zodra je aanvraag om schrapping van je persoonsgegevens door Cofidis aanvaard is, worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd. Je wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

6.4. Beperking van de verwerking

Zoals de reglementering het voorziet, kun je vragen om de beperking van de verwerking van je gegevens in één van de volgende gevallen:

 • Wanneer je de juistheid van je persoonsgegevens betwist, is de verwerking beperkt tot de termijn die Cofidis nodig heeft om de juistheid van de gegevens te controleren;
 • Wanneer het om een ongeoorloofde verwerking gaat en je je verzet tegen de schrapping van de persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
 • Wanneer Cofidis de persoonsgegevens niet meer nodig heeft maar ze voor jou nog noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank;
 • Wanneer je je verzet hebt tegen de verwerking (met inbegrip van een profilering), terwijl Cofidis controleert of de redenen voor verwerking belangrijker zijn dan jouw belangen.

Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen je persoonsgegevens, met uitzondering van de bewaring, enkel verwerkt worden met jouw instemming of in het kader van een vaststelling, een uitoefening of een verdediging van de rechten voor de rechtbank of de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Wanneer je de beperking van de verwerking verkregen hebt, word je door Cofidis geïnformeerd alvorens de beperking van de verwerking verstrijkt.

Om je recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, zie paragraaf 6.8.

6.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kunt vragen om de persoonsgegevens te ontvangen die je ons verstrekt hebt met betrekking tot je persoon. Je ontvangt de gegevens in een leesbaar formaat (bijvoorbeeld Excel) dat op een klassieke kantoormachine geopend kan worden.

Je hebt ook het recht, indien je dit wenst, om de gegevens over te maken aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Je kunt ook vragen dat Cofidis de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt rechtstreeks overmaakt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. De wet op het consumentenkrediet (bepalingen van boek VII van het Wetboek van economisch recht) staat Cofidis niet toe om persoonsgegevens mee te delen aan andere derden dan diegene die beperkend opgesomd worden in artikel VII. 119 van het Wetboek van economisch recht.

Je moet weten dat het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens enkel van toepassing is wanneer de verwerking van persoonsgegevens geautomatiseerd is en gebaseerd is op jouw toestemming of op een overeenkomst.

6.6. Recht op verzet

 • Je hebt het recht om je, op elk ogenblik, te verzetten tegen een verwerking van je persoonsgegevens die gebaseerd is op het wettelijke belang van Cofidis, met inbegrip van een profilering.
  Cofidis zal je vraag dan zorgvuldig onderzoeken en zal, zoals voorzien in de wet, bepalen of er redenen van verwerking bestaan die voorrang hebben op jouw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank.
  Als de verwerking bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het beheer van de overeenkomst gesloten met Cofidis, kan geen gunstig gevolg gegeven worden aan je aanvraag om verzet tegen de verwerking. Dit geldt ook als de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting.
 • Je kunt je op gelijk welk ogenblik verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor commerciële doeleinden met inbegrip van de profilering. In geval van verzet tegen dit type verwerking zal jou geen reclame toegestuurd worden.
  Om je recht op verzet uit te oefenen, gelieve de instructies in paragraaf 6.8 te volgen.

6.7. Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Cofidis kan ertoe verplicht worden om beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op een geautomatiseerde verwerking van gegevens als gevolg van de kredietaanvragen die gebeurd zijn via onze website. Deze kunnen juridische gevolgen hebben. Concreet gaat het hier om aan de klant afgeleverde principeakkoorden in verband met consumentenkrediet, het toekennen van een krediet om aankopen te financieren op de sites van onze e-commercepartners waaronder betaaloplossingen in functie van 3XCofidisPay, maar ook om beslissingen van weigering.

De verwerking is noodzakelijk om je snel een antwoord te kunnen geven en om de kans op fouten door menselijke tussenkomst te beperken.

Je kunt vragen om een nieuw onderzoek van je dossier door één van de raadgevers van Cofidis. Je kunt ook je standpunt kenbaar maken en de beslissing genomen door Cofidis betwisten.

Om je recht op verzet uit te oefenen, gelieve onderstaande paragraaf te lezen.

6.8. Hoe kun je één van deze rechten in de praktijk uitoefenen?

Je kunt gewoon een e-mail sturen naar het volgende adres: dpocofidisbe@cofidis.be

Je kunt ook schriftelijk met ons contact opnemen via het volgende adres:
Cofidis
Aan de Functionaris voor gegevensbescherming
BP 30
7500 Tournai-Maire

6.9. Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Indien je vindt dat één van de verwerkingen van je persoonsgegevens een schending is van de reglementering, kun je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Meer informatie over de te ondernemen stappen vind je op de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

7. Documenten om te downloaden in pdf-formaat

Download de inhoud van deze pagina als PDF-bestand

8. Woordenlijst

 • Beperking van de verwerking: wanneer je de juistheid van je persoonsgegevens betwist of je een recht op verzet uitoefent, beperken wij de verwerking van je persoonsgegevens tot de bewaring van de gegevens waarover wij beschikken gedurende de termijn die noodzakelijk is om je aanvraag te onderzoeken.
 • Doeleinde: het betreft de doelstelling bepaald voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens bijvoorbeeld voor de toekenning van een consumentenkrediet en het beheer van dit krediet.
 • Geadresseerden van gegevens: het betreft hier een persoon, een autoriteit of een instantie aan wie je persoonsgegevens meegedeeld kunnen worden, binnen de grenzen bepaald door de wet. Je persoonsgegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.
 • Instemming: een instemming is jouw akkoord met de uitvoering van de beoogde verwerking door ons. In bepaalde gevallen hebben wij je akkoord nodig om je persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij je via elektronische weg reclame wensen toe te sturen. Een instemming is jouw akkoord met de uitvoering van de beoogde verwerking door ons. Dit akkoord kan op gelijk welk ogenblik ingetrokken worden.
 • Legitiem belang: het betreft het belang voor de NV COFIDIS om over te gaan tot een verwerking van je persoonsgegevens om een bepaald doel te bereiken. Dit belang mag niet in strijd zijn met jouw belangen, vrijheden of fundamentele rechten. Bijvoorbeeld: de verzending van reclame per post aan onze klanten vormt voor Cofidis een legitiem belang.
 • Profilering: een profilering is een geautomatiseerde verwerking van je persoonsgegevens waarbij de gegevens gebruikt worden om bepaalde aspecten van je persoon te beoordelen, om bepaalde gedragingen te analyseren of te voorspellen.
 • Reclame: de rechtstreekse of onrechtstreekse promotie van een financieel product verdeeld door Cofidis (consumentenkrediet en verzekeringsproducten)
 • Verwerking: dit is wat wij concreet doen met je persoonsgegevens (bijvoorbeeld verzameling, raadpleging, bewaring).
 • Verwerkingsverantwoordelijke: het gaat hier om de NV COFIDIS. Wij verwerken je gegevens om de verwerkingsdoeleinden (doelstellingen) te bereiken die wij gesteld hebben en die in dit document vermeld worden.

9. Nuttige Link

Voor meer informatie over de AVG, ga dan naar de website van de Europese Commissie.

Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief

Profiteer van interessante aanbiedingen en win mooie prijzen via onze nieuwsbrief.

Meest populaire
artikelen

Welk krediet
kiezen?

Wens je een project te realiseren? Wil je jezelf een plezier doen?
Onverwachte uitgaven? Ontdek in 3 klikken onze kredieten aangepast aan je budget.

Mijn krediet vinden