Wat is AVG of GDPR?

1. Wat is AVG of GDPR?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels - General Data Protection Regulation) is een Europese verordening die geldig is voor alle Europese burgers vanaf 25 mei 2018. Ze zorgt voor een kader voor het gebruik van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) en garandeert u dat uw gegevens op een volledig transparante manier verwerkt, gebruikt, verspreid en bewaard worden. Met de verordening hebt u meer rechten. U kunt bijvoorbeeld vragen naar de lijst van de u aangaande persoonlijke gegevens waarover een onderneming beschikt, de correctie ervan eisen, de volledige verwijdering, de beperkte verwerking, het recht op verwijdering van gegevens,...

Om u beter te kunnen begeleiden geeft Cofidis hieronder een duidelijke toelichting over de verwerking van uw gegevens. U vindt hieronder tevens een woordenlijst met vaak gebruikte juridische termen.

2. Praktische informatie

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke :

N.V. Cofidis, chaussée de Lille, 422A te 7501 Orcq - Ondernemingsnr.: 0400.359.283 - Tel.: 078/050.191

2.2. Functionaris voor gegevensbescherming:

Cofidis beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die uw contactpersoon is voor alle informatie met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

U kunt hem een e-mail sturen op het volgende adres: dpocofidisbe@cofidis.be of een brief naar:
Cofidis
Aan de Functionaris voor gegevensbescherming
BP 30
7500 Tournai-Maire

3. Doeleinden van de verwerking en juridische basis

Uw persoonsgegevens worden door Cofidis verwerkt naargelang van uw situatie. Klik op de betreffende situatie om te weten wat er met uw gegevens gebeurt.

U bent klant bij Cofidis en u hebt een overeenkomst met ons gesloten (kredietopening of lening op afbetaling).


De onderstaande doeleinden zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst gesloten met Cofidis of voor de uitvoering van de precontractuele maatregelen genomen bij uw aanvraag:

 • Kredietverlening en -beheer, met inbegrip van de verwerkingen verbonden met de gekoppelde betalingsdiensten (kredietkaart)
 • Verdeling van levensverzekerings- (schuldsaldo) en niet-levensverzekeringsproducten
 • Klantenbeheer
 • Indien nodig, incassobeheer

De verwerkingen uitgevoerd met het oog op deze doeleinden zijn van legitiem belang voor Cofidis in het kader van de betrekking die wij onderhouden met de consument. Dit legitieme belang benadeelt geenszins de belangen, rechten en vrijheden van de consument.

 • Marketing: verzending van reclame per post
 • Fraudepreventie
 • Risicopreventie en beheer van de operationele risico's

Verwerkingen noodzakelijk voor de naleving van de reglementering inzake:

 • het consumentenkrediet,
 • de betalingsdiensten,
 • de verdeling van verzekeringsproducten,
 • de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme,
 • de bescherming van persoonsgegevens.

De verwerkingen nemen de wettelijke verplichtingen in acht die aan Cofidis opgelegd worden.


U bent geen klant bij Cofidis en uw gegevens zijn verkregen via een vennootschap.


Cofidis kan persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres) verkregen hebben via bestanden die gehuurd werden bij externe vennootschappen.

In dat geval worden uw persoonsgegevens enkel verwerkt voor commerciële doeleinden. Uw persoonsgegevens worden gedurende maximaal drie maanden bewaard. Indien u ondertussen klant wordt bij Cofidis worden uw persoonsgegevens verwerkt zoals vermeld in bovenstaand punt (U bent klant bij Cofidis en u hebt een overeenkomst met ons gesloten).

Om u via de post reclame toe te sturen, baseert Cofidis zich, binnen de toegelaten grenzen van de reglementering, op haar eigen legitieme belang om haar financiële diensten en producten te promoten. U kunt zich evenwel, op gelijk welk ogenblik, verzetten tegen het ontvangen van post van ons door een e-mail te versturen naar het volgende adres: dpocofidisbe@cofidis.be
of een brief te versturen naar:

Cofidis
Aan de Functionaris voor gegevensbescherming
BP 30
7500 Tournai-Maire

Uw kredietaanvraag is geweigerd.


Indien u bij Cofidis een krediet hebt aangevraagd en deze aanvraag geweigerd werd, verwerken en bewaren wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Verwerkingen noodzakelijk voor de naleving van de reglementering inzake:

 • het consumentenkrediet,
 • de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme,
 • de bescherming van persoonsgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende maximaal drie jaar vanaf het ogenblik dat u uw kredietaanvraag hebt ingediend


U hebt enkel een verzekeringsproduct bij Cofidis.


Als bemiddelaar en onderaannemer van de verzekeraar is Cofidis niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. De betreffende verzekeraar dient u dus te informeren over diens beleid inzake de verwerking van de persoonsgegevens.

4. De categorieën van geadresseerden van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Cofidis enkel overgemaakt aan de volgende geadresseerden:

 • De Centrale voor Kredieten aan Particulieren: in geval van een kredietaanvraag door de consument of van een bestaande kredietovereenkomst tussen de consument en Cofidis.
 • Indien nodig: onze kredietverzekeraar Atradius ICP, avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namen (KBO 0661.624.528) conform artikel VII. 119 § 1, 2° van het Wetboek van economisch recht. De dienst van diens functionaris voor gegevensbescherming bevindt zich op hetzelfde adres. U kunt met die dienst contact opnemen via een bericht naar het e-mailadres dataprotection.itp@atradius.com. De verwerking die Atradius uitvoert, is noodzakelijk om te kunnen beslissen over een eventuele kredietverzekering en om de gereglementeerde activiteit van kredietverzekeraar te kunnen uitoefenen (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, in het bijzonder art. 134 tot 140). Indien nodig bewaart Atradius de persoonsgegevens tot aan het verstrijken van de verjaringstermijn (10 jaar). Atradius kan uw gegevens ook na het verstrijken van de termijn bewaren, maar enkel voor statistische doeleinden. U kunt uw rechten rechtstreeks bij Atradius uitoefenen.
 • Indien nodig: aan een vennootschap die een activiteit van minnelijke invordering van schulden van de consument uitoefent ingevolge de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument,
 • Indien nodig: de personen bedoeld in artikel VII. 119 van het Wetboek van economisch recht.
 • De in uw overeenkomst vermelde verzekeraar: in geval van inschrijving op een verzekeringsproduct verdeeld door Cofidis in haar hoedanigheid van verzekeringsbemiddelaar.
 • Onze dienstverleners (onderaannemers). De onderaannemers voeren taken uit voor rekening van Cofidis in het kader van een bestaande overeenkomst tussen de betreffende onderaannemer en Cofidis. Zoals bepaald door de reglementering werkt Cofidis enkel met onderaannemers die zich verbinden tot de naleving van de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens.
 • De behoorlijk bevoegde overheden.
 • De personen die kunnen aantonen dat ze uw instemming gekregen hebben.

5. Termijn voor de bewaring van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard:

 • Over het algemeen, gedurende de termijn die voor Cofidis noodzakelijk is om haar verwerkingsdoeleinden te bereiken.
 • Wanneer uw persoonsgegevens door Cofidis verwerkt worden en u klant bent: uw gegevens worden bewaard tot het verstrijken van de verjaringstermijn van alle acties verbonden met het afsluiten of het uitvoeren van de overeenkomst. Na deze termijnen worden uw persoonsgegevens uit onze gegevensbank gewist (onder voorbehoud van handelingen die de verjaring onderbreken of opschorten, zoals een betaling, een ingebrekestelling of een dagvaarding in rechte).
 • Wanneer uw persoonsgegevens door Cofidis verwerkt worden maar u geen overeenkomst hebt gesloten: uw gegevens worden bewaard gedurende drie jaar vanaf de verzameling van uw gegevens.
 • Indien u een kredietaanvraag bij Cofidis hebt ingediend maar deze geweigerd is: wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende drie jaar vanaf de Raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. U moet weten dat Cofidis er wettelijk toe verplicht is om deze Centrale te raadplegen in het kader van het onderzoek van uw kredietwaardigheid en om de raadplegingsberichten drie jaar te bewaren.

6. Uw rechten

Zoals bepaald door de reglementering en omdat Cofidis het belangrijk vindt uw gegevens te respecteren, wensen wij u te informeren over de rechten waarover u beschikt:


6.1. Recht op toegang

In het kader van onze betrekking zal Cofidis uw gegevens verwerken. U hebt dus het recht om de bevestiging te krijgen van de verwerking van uw gegevens.

U hebt tevens recht op toegang tot de persoonsgegevens waarover wij beschikken en op het ontvangen van de volgende informatie:

 • De doeleinden van de verwerking;
 • De betreffende categorieën van persoonsgegevens;
 • De geadresseerden of categorieën van geadresseerden aan wie de persoonsgegevens werden of worden meegedeeld;
 • De beoogde termijn van bewaring van de persoonsgegevens of, wanneer dit niet mogelijk is, de criteria gebruikt om deze termijn te bepalen;
 • Het bestaan van het recht om aan Cofidis te vragen om de rechtzetting of de schrapping van persoonsgegevens, of een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens of, ten slotte, het recht om u te verzetten tegen de verwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden bij een vennootschap: alle informatie over hun bron;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van een profilering en, in dat geval, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsook het belang en de gevolgen van de verwerking voor de betreffende persoon;
 • Wanneer de persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie werden overgemaakt, heeft de betreffende persoon het recht geïnformeerd te worden over de gepaste waarborgen met betrekking tot de overdracht.

U kunt een kopie vragen van de door Cofidis verwerkte persoonsgegevens. De kopie wordt u zo snel mogelijk gratis bezorgd. Gelieve hiervoor paragraaf 6.8 te raadplegen.

6.2. Recht op correctie

U kunt aan Cofidis vragen om, zo snel mogelijk, de persoonsgegevens met betrekking tot uw persoon die eventueel onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren. Gelieve hiervoor paragraaf 6.8 te raadplegen.

6.3. Recht op schrapping

In bepaalde gevallen kunt u aan Cofidis vragen om uw persoonsgegevens te schrappen.

De reglementering voorziet dat u de schrapping kunt vragen in één van de volgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of op een andere manier verwerkt zijn. U moet weten dat Cofidis een systeem invoert voor de schrapping van de persoonsgegevens. Wanneer wij van mening zijn dat ze niet meer noodzakelijk zijn om de verwerkingsdoeleinden te bereiken, worden uw gegevens automatisch uit onze gegevensbank verwijderd.
 • Wanneer u uw akkoord waarop de verwerking van uw gegevens gebaseerd is, intrekt en er geen andere wettelijke basis bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer u zich verzet tegen de geautomatiseerde verwerking van gegevens en er geen belangrijkere reden bestaat dan de reden die Cofidis in overweging neemt om uw gegevens te bewaren;
 • Wanneer u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden;
 • Wanneer de persoonsgegevens het voorwerp geweest zijn van een ongeoorloofde verwerking;
 • Wanneer de wet het oplegt.

Cofidis heeft evenwel het recht om het schrappen van uw persoonsgegevens te weigeren:

 • Om een wettelijke verplichting na te leven die de verwerking van uw gegevens vereist;
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank.

Zodra uw aanvraag om schrapping van uw persoonsgegevens door Cofidis aanvaard is, worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

6.4. Beperking van de verwerking

Zoals de reglementering het voorziet, kunt u vragen om de beperking van de verwerking van uw gegevens in één van de volgende gevallen:

 • Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, is de verwerking beperkt tot de termijn die Cofidis nodig heeft om de juistheid van de gegevens te controleren;
 • Wanneer het om een ongeoorloofde verwerking gaat en u zich verzet tegen de schrapping van de persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
 • Wanneer Cofidis de persoonsgegevens niet meer nodig heeft maar ze voor u nog noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank;
 • Wanneer u zich verzet hebt tegen de verwerking (met inbegrip van een profilering), terwijl Cofidis controleert of de redenen voor verwerking belangrijker zijn dan uw belangen.

Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen uw persoonsgegevens, met uitzondering van de bewaring, enkel verwerkt worden met uw instemming of in het kader van een vaststelling, een uitoefening of een verdediging van de rechten voor de rechtbank of de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Wanneer u de beperking van de verwerking verkregen hebt, wordt u door Cofidis geïnformeerd alvorens de beperking van de verwerking verstrijkt.

Om uw recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, zie paragraaf 6.8.

6.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt vragen om de persoonsgegevens te ontvangen die u ons verstrekt heeft met betrekking tot uw persoon. U ontvangt de gegevens in een leesbaar formaat (bijvoorbeeld Excel) dat op een klassieke kantoormachine geopend kan worden.

U hebt ook het recht, indien u dit wenst, om de gegevens over te maken aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt ook vragen dat Cofidis de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt rechtstreeks overmaakt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. De wet op het consumentenkrediet (bepalingen van boek VII van het Wetboek van economisch recht) staat Cofidis niet toe om persoonsgegevens mee te delen aan andere derden dan diegene die beperkend opgesomd worden in artikel VII. 119 van het Wetboek van economisch recht.

U moet weten dat het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens enkel van toepassing is wanneer de verwerking van persoonsgegevens geautomatiseerd is en gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst.

6.6. Recht op verzet

 • U hebt het recht om zich, op elk ogenblik, te verzetten tegen een verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het wettelijke belang van Cofidis, met inbegrip van een profilering.
  Cofidis zal uw vraag dan zorgvuldig onderzoeken en zal, zoals voorzien in de wet, bepalen of er redenen van verwerking bestaan die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank.
  Als de verwerking bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het beheer van de overeenkomst gesloten met Cofidis, kan geen gunstig gevolg gegeven worden aan uw aanvraag om verzet tegen de verwerking. Dit geldt ook als de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting.
 • U kunt zich op gelijk welk ogenblik verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden met inbegrip van de profilering. In geval van verzet tegen dit type verwerking zal u geen reclame toegestuurd worden.
  Om uw recht op verzet uit te oefenen, gelieve de instructies in paragraaf 6.8 te volgen.

6.7. Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Cofidis kan ertoe verplicht worden om beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op een geautomatiseerde verwerking van gegevens als gevolg van de kredietaanvragen die gebeurd zijn via onze website. Deze kunnen juridische gevolgen hebben. Concreet gaat het hier om aan de klant afgeleverde principeakkoorden maar ook om beslissingen van weigering.

De verwerking is noodzakelijk om u snel een antwoord te kunnen geven en om de kans op fouten door menselijke tussenkomst te beperken.

U kunt vragen om een nieuw onderzoek van uw dossier door één van de raadgevers van Cofidis. U kunt ook uw standpunt kenbaar maken en de beslissing genomen door Cofidis betwisten.

Om uw recht op verzet uit te oefenen, gelieve onderstaande paragraaf te lezen.

6.8. Hoe kunt u één van deze rechten in de praktijk uitoefenen?

U kunt gewoon een e-mail sturen naar het volgende adres: dpocofidisbe@cofidis.be

U kunt ook schriftelijk met ons contact opnemen via het volgende adres:
Cofidis
Aan de Functionaris voor gegevensbescherming
BP 30
7500 Tournai-Maire

6.9. Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u vindt dat één van de verwerkingen van uw persoonsgegevens een schending is van de reglementering, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Meer informatie over de te ondernemen stappen vindt u op de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

7. Documenten om te downloaden in pdf-formaat

Download de inhoud van deze pagina als PDF-bestand

8. Woordenlijst

 • Beperking van de verwerking: wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist of u een recht op verzet uitoefent, beperken wij de verwerking van uw persoonsgegevens tot de bewaring van de gegevens waarover wij beschikken gedurende de termijn die noodzakelijk is om uw aanvraag te onderzoeken.
 • Doeleinde: het betreft de doelstelling bepaald voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor de toekenning van een consumentenkrediet en het beheer van dit krediet.
 • Geadresseerden van gegevens: het betreft hier een persoon, een autoriteit of een instantie aan wie uw persoonsgegevens meegedeeld kunnen worden, binnen de grenzen bepaald door de wet. Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.
 • Instemming: een instemming is uw akkoord met de uitvoering van de beoogde verwerking door ons. In bepaalde gevallen hebben wij uw akkoord nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij u via elektronische weg reclame wensen toe te sturen. Een instemming is uw akkoord met de uitvoering van de beoogde verwerking door ons. Dit akkoord kan op gelijk welk ogenblik ingetrokken worden.
 • Legitiem belang: het betreft het belang voor de NV COFIDIS om over te gaan tot een verwerking van uw persoonsgegevens om een bepaald doel te bereiken. Dit belang mag niet in strijd zijn met uw belangen, vrijheden of fundamentele rechten. Bijvoorbeeld: de verzending van reclame per post aan onze klanten vormt voor Cofidis een legitiem belang.
 • Profilering: een profilering is een geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens waarbij de gegevens gebruikt worden om bepaalde aspecten van uw persoon te beoordelen, om bepaalde gedragingen te analyseren of te voorspellen.
 • Reclame: de rechtstreekse of onrechtstreekse promotie van een financieel product verdeeld door Cofidis (consumentenkrediet en verzekeringsproducten)
 • Verwerking: dit is wat wij concreet doen met uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld verzameling, raadpleging, bewaring).
 • Verwerkingsverantwoordelijke: het gaat hier om de NV COFIDIS. Wij verwerken uw gegevens om de verwerkingsdoeleinden (doelstellingen) te bereiken die wij gesteld hebben en die in dit document vermeld worden.

9. Nuttige Link

Voor meer informatie over de AVG, ga dan naar de website van de Europese Commissie.

Niejes en goede
plannen

Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de nieuwigheden bij Cofidis, kan je deelnemen aan wedstrijden en ontvang je nuttige tips.

Meest populaire
artikelen

Welk krediet
kiezen?

Wens je een project te realiseren? Wil je jezelf een plezier doen?
Onverwachte uitgaven? Ontdek in 3 klikken onze kredieten aangepast aan je budget.

Mijn krediet vinden