Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van je inschrijving voor onze elektronische nieuwsbrief

Cofidis hecht het grootste belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. Deze informatieve kennisgeving heeft tot doel je gedetailleerde informatie te geven over de verwerking door Cofidis van je gegevens wanneer je je inschrijft voor de elektronische nieuwsbrief.

Wie zijn wij?

In het kader van de regelgeving op de gegevensbescherming, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die je ons toevertrouwt.

Dit zijn onze gegevens:
Cofidis nv
Maatschappelijke zetel: chaussée de Lille, 422A te 7501 Orcq
Ondernemingsnr.: 0400.359.283

Welke gegevens verzamelen we en met welk doel?

Om je inschrijving op onze nieuwsbrief te valideren, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke status / aanspreektitel

Voor het elektronisch versturen van de nieuwsbrief is je e-mailadres nodig.

Je achternaam, voornaam, burgerlijke status en geboortedatum worden gevraagd op basis van ons gerechtvaardigd belang om vast te stellen of je al klant van Cofidis bent. Deze verwerking stelt ons in staat om passende inhoud te sturen, afhankelijk van of je al klant bent of niet.

Ten slotte is de verwerking van je geboortedatum ook gevraagd op basis van ons gerechtvaardigd belang om je op een verantwoorde manier te benaderen in verband met consumentenkrediet en verzekeringsproducten. Daarom willen we verifiëren dat je meerderjarig bent.

De categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Cofidis enkel overgemaakt aan de volgende ontvangers:

 • Onze dienstverleners (verwerkers). De verwerkers voeren taken uit voor rekening van Cofidis in het kader van een bestaande overeenkomst tussen de betreffende verwerker en Cofidis. Zoals bepaald door de reglementering werkt Cofidis enkel met verwerkers die zich verbinden tot de naleving van de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens.
 • De behoorlijk bevoegde overheden die daarom verzoeken.
 • De personen die kunnen aantonen dat ze je toestemming gekregen hebben.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden over het algemeen bewaard gedurende de termijn die voor Cofidis noodzakelijk is om haar verwerkingsdoeleinden te bereiken.

Wij stoppen met het verwerken van je gegevens als je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, tenzij de verwerking van dezelfde gegevens is gebaseerd op een andere rechtsgrond (bijvoorbeeld als je klant bent en je krediet nog loopt).

Jouw rechten.

Zoals bepaald door de reglementering en omdat Cofidis het belangrijk vindt je gegevens te respecteren, wensen wij je te informeren over de rechten waarover je beschikt:

Recht van inzage

In het kader van onze betrekking zal Cofidis je gegevens verwerken. Je hebt dus het recht om de bevestiging te krijgen van de verwerking van je gegevens.

Je hebt tevens recht op toegang tot de persoonsgegevens waarover wij beschikken en op het ontvangen van de volgende informatie:

 • De doeleinden van de verwerking;
 • De betreffende categorieën van persoonsgegevens;
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens werden of worden meegedeeld;
 • De beoogde termijn van bewaring van de persoonsgegevens of, wanneer dit niet mogelijk is, de criteria gebruikt om deze termijn te bepalen;
 • Het bestaan van het recht om aan Cofidis te vragen om de rectificatie of de wissing van persoonsgegevens, of een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens of, ten slotte, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden bij een vennootschap: alle informatie over hun bron;
 • Het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van een profilering en, in dat geval, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsook het belang en de gevolgen van de verwerking voor de betreffende persoon;
 • Wanneer de persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie werden overgemaakt, heeft de betreffende persoon het recht geïnformeerd te worden over de gepaste waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Je kan een kopie vragen van de door Cofidis verwerkte persoonsgegevens. De kopie wordt je zo snel mogelijk gratis bezorgd. Raadpleeg hiervoor de paragraaf "Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen" hieronder.

Recht op correctie

Je kan aan Cofidis vragen om, zo snel mogelijk, de persoonsgegevens met betrekking tot jouw persoon die eventueel onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren. Raadpleeg hiervoor de paragraaf "Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen" hieronder.

Recht op gegevenswissing

In bepaalde gevallen kan je aan Cofidis vragen om je persoonsgegevens te wissen. De reglementering voorziet dat je de wissing kan vragen in één van de volgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of op een andere manier verwerkt zijn. Je moet weten dat Cofidis een systeem invoert voor de wissing van de persoonsgegevens. Wanneer wij van mening zijn dat ze niet meer noodzakelijk zijn om de verwerkingsdoeleinden te bereiken, worden je gegevens automatisch uit onze gegevensbank verwijderd.
 • Wanneer je je akkoord waarop de verwerking van je gegevens gebaseerd is, intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer je je verzet tegen de geautomatiseerde verwerking van gegevens en er geen belangrijkere reden bestaat dan de reden die Cofidis in overweging neemt om je gegevens te bewaren;
 • Wanneer je je verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor commerciële doeleinden;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
 • Wanneer de wet het oplegt.

Cofidis heeft evenwel het recht om de wissing van je persoonsgegevens te weigeren:

 • Om een wettelijke verplichting na te leven die de verwerking van je gegevens vereist;
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering.

Zodra je aanvraag om wissing van je persoonsgegevens door Cofidis aanvaard is, worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd. Je wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Beperking van de verwerking

Zoals de reglementering het voorziet, kan je vragen om de verwerking van je gegevens te beperken in één van de volgende gevallen:

 • Wanneer je de juistheid van je persoonsgegevens betwist, is de verwerking beperkt tot de termijn die Cofidis nodig heeft om de juistheid van de gegevens te controleren;
 • Wanneer de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen de wissing van de persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
 • Wanneer Cofidis de persoonsgegevens niet meer nodig heeft maar ze voor jou nog noodzakelijk zijn voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Wanneer je je verzet hebt tegen de verwerking (met inbegrip van een profilering), terwijl Cofidis controleert of de redenen voor verwerking belangrijker zijn dan je belangen.

Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen je persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, enkel verwerkt worden met je toestemming of voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Wanneer je de beperking van de verwerking verkregen hebt, wordt je door Cofidis geïnformeerd alvorens de beperking van de verwerking verstrijkt. Raadpleeg hiervoor de paragraaf "Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen" hieronder.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan vragen om de persoonsgegevens te ontvangen die je ons verstrekt hebt met betrekking tot je persoon. Je ontvangt de gegevens in een leesbaar formaat (bijvoorbeeld Excel) dat op een klassieke kantoormachine geopend kan worden.

Je hebt ook het recht, indien je dit wenst, om de gegevens over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Je kan ook vragen dat Cofidis de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt rechtstreeks overmaakt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Je moet weten dat het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens enkel van toepassing is wanneer de verwerking van persoonsgegevens geautomatiseerd is en gebaseerd is op je toestemming of op een overeenkomst.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om, op elk ogenblik, bezwaar te maken tegen een verwerking van je persoonsgegevens die gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Cofidis, met inbegrip van een profilering.

Cofidis zal je vraag dan zorgvuldig onderzoeken en zal, zoals voorzien in de wet, bepalen of er redenen van verwerking bestaan die voorrang hebben op je belangen, rechten en vrijheden, of voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering.

Als de verwerking bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het beheer van de overeenkomst gesloten met Cofidis, kan geen gunstig gevolg gegeven worden aan je aanvraag om bezwaar te maken tegen de verwerking. Dit geldt ook als de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting.

Je kan op gelijk welk ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor commerciële doeleinden met inbegrip van de profilering. In geval van bezwaar tegen dit type verwerking zal je geen reclame toegestuurd worden. Raadpleeg hiervoor de paragraaf "Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen" hieronder.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

In het kader van het beheer van de verzending van onze nieuwsbrief, verwerken we je gegevens niet automatisch waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden, in de zin van de geldende regelgeving.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Je kan gewoon een e-mail sturen naar het volgende adres: dpocofidisbe@cofidis.be

Je kan ook schriftelijk met ons contact opnemen via het volgende adres:
Cofidis
Aan de Functionaris voor gegevensbescherming
BP 30
7500 Tournai-Maire

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien je vindt dat één van de verwerkingen van je persoonsgegevens een schending is van de reglementering, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over de te ondernemen stappen vind je op de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Onze functionaris voor gegevensbescherming

Cofidis beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die je contactpersoon is voor alle informatie met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens.

Je kan hem een e-mail sturen op het volgende adres: dpocofidisbe@cofidis.be of een brief naar:
Cofidis
Aan de Functionaris voor gegevensbescherming
BP 30
7500 Tournai-Maire